ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 ธันวาคม 2560 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 11 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
ช่วงสอบกลางภาค 5 กุมภาพันธ์ 2561 11 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงสอบปลายภาค 2 เมษายน 2561 8 เมษายน 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 2 เมษายน 2561 15 เมษายน 2561
วันปิดภาคการศึกษา 9 เมษายน 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0258 seconds 1.2MB |