ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 23 เมษายน 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 23 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 30 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 23 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561
ช่วงสอบกลางภาค 28 พฤษภาคม 2561 3 มิถุนายน 2561
ช่วงสอบปลายภาค 25 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 25 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 31 กรกฎาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0282 seconds 1.13MB |