ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 7 สิงหาคม 2560 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 7 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 18 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 7 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
ช่วงสอบกลางภาค 25 กันยายน 2560 1 ตุลาคม 2560
ช่วงสอบปลายภาค 20 พฤศจิกายน 2560 26 พฤศจิกายน 2560
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 20 พฤศจิกายน 2560 10 ธันวาคม 2560
วันปิดภาคการศึกษา 27 ธันวาคม 2560 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0162 seconds 1.13MB |